Stockholm Online Group AB värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning

Personuppgiftsansvarig

Stockholm Online Group AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Stockholm Online Group AB, org. nr 559301-8459.

Varför använder vi dina personuppgifter?
Stockholm Online Group AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra en order och ett köp hos oss.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:
• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering
• Möjliggöra kundservice
• Bidra till underlag för orderhistorik
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Stockholm Online Group AB samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:
• Namn
• Telefonnummer
• E-postadress
• Betalningsuppgifter, orderhistorik.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Stockholm Online Group AB sparar personuppgifter om dig som beställande kund i högst 2 år efter det att din order levererats.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
På Stockholm Online Group AB hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Stockholm Online Group AB säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Stockholm Online Group AB. En begäran om ett registerutdrag kan du göra genom att kontakta oss här på hemsidan.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Stockholm Online Group AB kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

Kontaktinformation
Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.